Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV

Artikel 1: Algemeen

1.1 – Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV is een naar Nederlands recht opgerichte onderneming (Besloten Vennootschap) die tot doel heeft het specialistisch verwijderen van schimmel en/of vocht, advisering ter voorkoming van vocht- en/of schimmelproblematiek, het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden dan wel het adviseren omtrent isolatie.

1.2 – Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV is tevens handelend onder de naam: Lavos Isolatie.

1.3 – Deze algemene voorwaarden gelden voor de Besloten Vennootschap en alle handelsnamen tezamen dan wel afzonderlijk.

1.4 – Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV werkt voor o.a. particulieren, MKB, grote (internationale) bedrijven, organisaties zowel profit als non — profit. Dit zowel regionaal als landelijk en in uitzonderingsgevallen mondiaal.

1.5 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, opdracht c.q. overeenkomst aan/van Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde – of aanvullende opdracht.

1.6 – De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wiens handelen c.q. nalaten Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 2: De overeenkomst

2.1 – Iedere overeenkomst (opdracht) wordt voorafgegaan door een, door Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV, opgemaakte offerte. In deze offerte worden beschreven de werkzaamheden, de overeengekomen prijs en eventuele aanvullende afspraken.

2.2 – De offerte heeft een maximale geldigheidsduur van dertig dagen na datum opstellen van de betreffende offerte.

2.3 – De offerte dient, voor akkoord, door de opdrachtgever te worden getekend en aan Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV te worden geretourneerd.

2.4 – Na ondertekening van de bedoelde offerte ontstaat er een daadwerkelijke overeenkomst tussen Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV en de opdrachtgever.

2.5 – Een opdracht komt tot stand met Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7: 404 BW dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7: 47 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven wordt uitgesloten.

2.6 – Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV zal een opdracht naar beste kunnen en weten en met maximale inspanning uitvoeren.

2.7 – Het staat Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV vrij om, naar eigen en beste inzicht, eventueel een derde in te schakelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden dan wel een bepaald deel dezes.

2.8 – De opdrachtgever draagt zorg voor het (tijdig) aanleveren van alle informatie, stukken en andere gegevens c.q. producten, welke Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV behoeft voor een correcte en tijdige uitvoering/afwikkeling van de overeenkomst.

2.9 – Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV behoudt zich het recht voor een overeenkomst op te schorten dan wel extra kosten in rekening te brengen indien opdrachtgever niet voldoet aan het gestelde in 2.8 van dit artikel.

2.10 – Iedere opdrachtgever is gerechtigd om een correctieronde uit te voeren op het door Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV geleverde werk, voortvloeiend uit een betreffende overeenkomst. Na deze correctieronde dient er voor aanpassingen een meerprijs (uurtarief) te worden voldaan door opdrachtgever aan Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 – Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld c.q. gehouden voor directe – dan wel indirecte- of enige vervolgschade.

3.2 – De aansprakelijkheid van Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV beperkt zich tot het honorarium van de betreffende opdracht waarop een aansprakelijkheid betrekking heeft.

3.3 – Opdrachtgever is zelf en uitsluitend alleen aansprakelijk voor gemaakte keuzes binnen een opdracht.

3.4 – Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV is niet aansprakelijk voor schade, welke eventueel, voortvloeit uit inschakeling van een derde door Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV. In voorkomend geval dient de opdrachtgever de betreffende derde zelf aansprakelijk te stellen voor eventueel geleden (vervolg)schade.

3.5 – Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het door opdrachtgever niet juiste of te laat aangeleverde producten informatie, stukken c.q. andere zaken. 

3.6 – Opdrachtgever dient een eventuele claim aan Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV in rechte aanhangig te maken binnen twee maanden na ondertekening van de offerte. Indien dit niet geschied, vervalt deze rechtsvordering.

Artikel 4: Verplichtingen van opdrachtgever

4.1 – Indien opdrachtgever aan een derde van de inhoud van de door Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden/verleende diensten kennis Iaat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

4.2 – De opdrachtgever vrijwaart Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV en haar hulppersonen van vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden/geleverde diensten.

Artikel 5: Inschakeling van derden

5.1 – De keuze van de door Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV in te schakelen derde(n) zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n), behoudens opzet of grove schuld door Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV.

5.2 – De kosten voor het inschakelen van derden komt voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever en Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV daar voorafgaand schriftelijk afwijkende afspraken over hebben gemaakt.

5.3 – Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij dezen, dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: Honorarium, kosten en betalingsvoorwaarden

6.1 – De werkzaamheden welke worden uitgevoerd door Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV worden in beginsel uitgevoerd op basis van uurtarief of overeengekomen tarief (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk afwijkend overeengekomen)In geval van een gedeeld uur, wordt gerekend per tijdseenheid van vijftien minuten.

6.2 – Alle bedragen zijn exclusief 21 % BTW, mits anders schriftelijk vooraf overeengekomen. 

6.3 – Eventuele reiskosten (w.o. voorrijdkosten), welke Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV, moet maken ten behoeve van een opdracht dienen door de opdrachtgever te worden vergoed aan Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV, tenzij van tevoren schriftelijk anders te zijn overeengekomen.

6.4 – Opdrachtgever zal, na ondertekening van de offerte, een aanbetaling (voorschot) van 50% van het geoffreerde c.q. factuurbedrag voldoen aan Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV voor aanvang van de werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De overige S0 P van het geoffreerde c.q. factuurbedrag zal opdrachtgever uiterlijk binnen zeven dagen na afronding van de opdracht en toezending van de door Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV opgestelde factuur aan Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV voldoen. Voor particuliere klanten geldt dat de resterende 50% van het geoffreerde c.q. factuurbedrag direct na afhandeling en oplevering van de werkzaamheden door Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV dient te geschieden door pinbetaling of middels Idealbetaling.

6.5 – In bepaalde gevallen zijn afwijkende betalingsafspraken mogelijk. Hiertoe dient immer schriftelijke toestemming van Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV voor te worden verstrekt voor aanvang van de werkzaamheden of voor bestelling van enig product.

6.6 – In enkele gevallen is betaling in termijnen mogelijk, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV. Er rust op Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV geen enkele verplichting om in te stemmen met c.q. te berusten in betaling in termijnen.

6.7 – Betaling in termijnen is mogelijk bij opdrachten vanaf Eur. S.000,– ex. BTW. In voorkomend geval dient 25 % van het offerte — c.q. factuurbedrag direct en ineens te worden voldaan. Het restant bedrag mag bij bedragen van Eur. 5.000,– in maximaal drie termijnen worden voldaan, mits uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleend door Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV voor aanvang van de betreffende opdracht.

6.8 – Indien er producten zijn geleverd en er wordt betaling overeengekomen als omschreven in artikel 6.7 van deze algemene voorwaarden, dan blijven de producten eigendom van Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV tot het moment dat de volledige offerte/factuur door de opdrachtgever aan Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV is voldaan.

6.9 – Indien betaling door opdrachtgever niet is voldaan binnen de gestelde betaaltermijn volgt een herinnering en zo nodig een aanmaning.

6.10 – Indien na aanmaning nog immer niet door opdrachtgever aan de betaalverplichting jegens Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV is voldaan, zal de vordering (buiten)gerechteIijk worden geïncasseerd door Save Incasso & Juridisch Advies.

6.11 – Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle uit 6.10 van dit artikel voortvloeiende (buiten)gerechtelijke kosten, w.o. incassokosten, griffierecht, gerechtsdeurwaarderskosten, etc. Deze kosten zullen op de opdrachtgever worden verhaald.

6.12 – Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV behoudt zich het recht voor, indien opdrachtgever niet of slechts gedeeltelijk aan de betalingsverplichting voldoen, om eventuele werkzaamheden op te schorten c.q. uit te stellen tot het moment waarop opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan. In voorkomend geval is Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV gerechtigd om volledige betaling van het overeengekomen bedrag te verlangen alvorens de werkzaamheden voor de opdrachtgever te hervatten.

6.13 – Indien Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV de werkzaamheden opschort c.q. beëindigd, voortvloeiende uit artikel 6.12, kan Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV nimmer aansprakelijk worden gesteld door eventuele, door de opdrachtgever, geleden of te lijden (vervolg-)(gevolg) schade.

6.14 – Op overeenkomsten (diensten) welke voor langere periode worden aangegaan vindt halfjaarlijks een prijsindexatie plaats door Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV. Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV zal de opdrachtgever immer schriftelijk in kennis stellen van de aard van de indexatie en het eventuele financiële gevolg dezes. Overigens is Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV niet gehouden deze prijsindexatie ook daadwerkelijk door te voeren.

6.15 – Eventuele meerkosten zullen door Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV, op basis van nacalculatie, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.16 – Indien opdrachtgever zich niet kan verenigen met een bepaalde factuur of calculatie dan dient hij dit uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum gemotiveerd schriftelijk kenbaar te maken aan Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV. Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV zal binnen veertien dagen na kennisneming van het schriftelijk bezwaar dan ook weer schriftelijk een reactie zenden aan de opdrachtgever.

6.17 – Alle (buiten)gerechtelijke incassozaken worden ter behandeling in handen gesteld van Save Incasso & Juridisch Advies en betreffend incassobureau is vanaf het moment van (buiten) gerechtelijk incasseren de gemachtigde en het aanspreekpunt namens Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV, aangaande financiële kwesties.

Artikel 7: Aanbiedingen en offertes

7.1 – Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd.

7.2 – De door Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van dertig dagen na uitgifte dezes. (artikel 2.2 uit deze algemene voorwaarden). Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV is slechts gehouden aan betreffende offerte als deze getekend en binnen de gestelde termijn door opdrachtgever aan Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV is geretourneerd.

7.3 – Een samengestelde prijsopgave binnen een offerte verplicht Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. (Leidend in deze zijn immer artikelen 6.4 en 6.S van deze algemene voorwaarden)

7.4 – Indien de offerte is getekend door de opdrachtgever wordt de overeenkomst bindend en de opdracht erkend door de opdrachtgever en dienen alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (met inachtneming van deze algemene voorwaarden) door beide partijen te worden nagekomen

7.5 – Na akkoord is restitutie van een aanbetaling ofwel kosteloos annuleren door opdrachtgever niet meer mogelijk.

Artikel 8: Duur van overeenkomst en beëindiging

8.1 – De duur van de overeenkomst wordt vastgelegd in de offerte en na aanvaarding dezes door de opdrachtgever.

8.2 – Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren of te beëindigen met onmiddellijke ingang als opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen voldoet binnen de overeengekomen termijn.

8.3 – Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te annuleren of verplaatsen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, een sterfgeval in de eerste of tweede bloedlijn, ernstige ziekte van een familielid in de eerste of tweede bloedlijn, waardoor Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV de opdracht op dat betreffende moment niet naar behoren en beste weten en kunnen kan uitvoeren.

8.4 – Annulering door opdrachtgever dient aangetekend schriftelijk te geschieden.

8.5 – Opdrachtgever is 100 ‘X» van de/het totaal overeengekomen prijs/tarief verschuldigd aan Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV, indien hij ook zonder te annuleren (conform artikel 8.4 van deze algemene voorwaarden) geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten.

Artikel 9: Privacy 

9.1 – Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV biedt verschillende diensten aan. Om deze diensten uit te kunnen voeren is (soms) het nodig om persoonsgegevens (bedrijfsgegevens) te verzamelen en tijdelijk op te slaan. De gegevens worden verwerkt in het kader van de volgende doeleinden:

a. De totstandkoming van een offerte c.q. overeenkomst.

b. Het in contact kunnen treden met de opdrachtgever of een contactpersoon namens de opdrachtgever.

c. Om de opdrachtgever of eventuele contactpersoon van de opdrachtgever nader te informeren over de voortgang, te benaderen voor informatie, etc. 

9.2 – Alle verwerkingen van persoonsgegevens zullen plaatsvinden in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)

9.3 – Opdrachtgever erkent de gegevensverwerking zoals opgedragen aan Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV en vrijwaart Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV van alle eventuele claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer hiermee direct verband houdende.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid 

10.1 – Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie welke zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of externe bron hebben verkregen.

10.2 – In geval officieel erkende autoriteiten hierom verzoeken dan wel sommeren dient Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV alle informatie te verstrekken waarom is verzocht c.q. gesommeerd. In voorkomend geval is Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV niet gehouden aan het gestelde in artikel 10.1 van deze algemene voorwaarden

10.3 – Op alle vormen van communicatie tussen opdrachtgever en Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV is vertrouwelijkheid en geheimhouding van toepassing.

Artikel 11: Onderhoudscontracten 

11.1 – Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV kan de opdrachtgever, in sommige gevallen, de mogelijkheid bieden om een service onderhoudscontract aan te gaan. De details dezes worden gespecificeerd in een offerte dan wel direct in een overeenkomst.

11.2 – Indien er geen servicecontract wordt aangegaan is Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV gerechtigd voor een telefonisch consult het uurtarief te berekenen aan de opdrachtgever.

11.3 – De overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn verder van toepassing op een service- en onderhoudscontract.

11.4 – Opdrachtgever kan de bedoelde contracten steeds schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

11.5 – Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV factureert de kosten van eventuele onderhoudscontracten, mits anders overeengekomen. Dit wordt dan schriftelijk vastgelegd.

11.6 – Problemen dienen binnen 48 uur na het ontdekken dezes door de opdrachtgever aan Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV te worden gemeld. Indien een storing is te wijten aan de handelswijze van de opdrachtgever valt deze buiten het servicecontract.

11.7 – Het servicecontract is niet van toepassing indien de storing het gevolg is van onkunde van de opdrachtgever.

11.8 – Indien er sprake is van hetgeen gesteld in artikel 11.7 van deze algemene voorwaarden is Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV gerechtigd het contract direct op te schorten dan wel te ontbinden zonder enige vorm van schadevergoeding te hoeven voldoen aan de opdrachtgever. Openstaand saldo is direct en ineens opeisbaar in dat geval.

Artikel 12: Klachtenregeling

12.1 – Klachten met betrekking tot verrichte werkzaamheden door Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV dienen door opdrachtgever uiterlijk binnen drie dagen na voltooiing dezes schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Dit dient zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijk te geschieden.

12.2 – Indien de klacht gegrond is zal Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV de werkzaamheden alsnog verrichten c.q. aanpassen binnen maximaal dertig dagen na de melding door opdrachtgever.

Artikel 13: Geschillen en toepasseIi¡k recht

13.1 – In eerste aanleg zal worden getracht een geschil onderling (in der minne) op te lossen.

13.2 – Indien hetgeen omschreven in artikel 14.1 van deze algemene voorwaarden niet haalbaar blijkt dient het geschil te worden voorgeld aan de daartoe bevoegde Rechtbank.

13.3 – Voor het overige is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1 – Alle door Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV geleverde diensten c.q. materialen zijn eigendom van Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV worden geopenbaard of aan derden worden verstrekt, tenzij het producten betreft welke door de opdrachtgever in eigendom zijn verkregen na (volledige) betaling dezes aan Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV.

14.2 – Opdrachtgever is nimmer bevoegd de onder 14.1 van deze algemene voorwaarden genoemde zaken te verpanden, verkopen, verhuren of anderszins, mits volledig in eigendom verkregen door opdrachtgever op de wijze als omschreven in artikel 14.1 van deze algemene voorwaarden.

14.3 – Indien er beslag dreigt te worden gelegd dan wel is gelegd op de in artikel 14.1 van deze algemene voorwaarden omschreven zaken dient opdrachtgever Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV direct en onverwijld in kennis te stellen.

14.4 – De opdrachtgever dient als een “goed huisvader” zorg te dragen voor hetgeen omschreven in artikel 14.1 van deze algemene voorwaarden. In geval van niet naleven dezes zal de eventuele schade door Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV op de opdrachtgever worden verhaald. Tenzij door de opdrachtgever verkregen als op de in 14.1 van deze algemene voorwaarden omschreven wijze.

Artikel 15: Buitenlandse opdrachten

15.1 – Zoals omschreven in artikel 13.3 van deze algemene voorwaarden worden overeenkomsten door Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV aangegaan onder Nederlands geldend recht.

15.2 – Buitenlandse opdrachtgevers c.q. hun eventuele vertegenwoordigers dienen akkoord te gaan met hetgeen omschreven in artikel 15.1 van deze algemene voorwaarden.

15.3 – Buitenlandse opdrachtgevers c.q. hun eventuele vertegenwoordigers dienen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV. Door ondertekening van de offerte verklaren zij uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV.

15.4 – In bepaalde gevallen kunnen, in goed onderling overleg tussen Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV en de buitenlandse opdrachtgever, afwijkende afspraken schriftelijk worden vastgelegd ter uitvoering dezes.

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de directie van Lavos Vochtbestrijdingsdienst BV d.d. 21 september 2023 en gedeponeerd bij de KvK.